دکتر مرتضی منطقی

استاد گروه آموزشی روانشناسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - دانشگاه خوارزمی

Image Description
Image Description

معرفی و سوابق تحقیقاتی

پروفسور نِیل آلیسون کمپبل

دکتر مرتضی منطقی

استاد گروه آموزشی روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - دانشگاه خوارزمی


با من در ارتباط باشید. اطلاعات تماس
  • دکترای روانشناسی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی روانشناسی از دانشگاه تهران
  • عضویت در هیأت تحریری برخی از نشریات علمی و پژوهشی
  • عضویت در هیأت علمی برخی از همایش‌های ملی و بین المللی