معرفی و سوابق تحقیقاتی

پروفسور نِیل آلیسون کمپبل

دکتر مرتضی منطقی

استاد گروه آموزشی روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - دانشگاه خوارزمی


با من در ارتباط باشید. اطلاعات تماس
  • دکترای روانشناسی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
  • عضویت در هیأت علمی نخستین همایش سراسری روانشناسی
  • عضویت در هیأت علمی و شورای سیاستگذار همایش آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش
  • عضویت در داوری انتخاب پژوهش فرهنگی سال
  • عضویت در هیأت علمی همایش بین المللی پیامبر اعظم (ص)
  • عضویت در هیأت های علمی و ملی همایش توسعه فرهنگی، جهانی شدن و تعلیم و تربیت