کتاب‌های منتشره

کتاب کار جوان: عشق
تهران: جامعهشناسان. 1390

در کتاب حاضر، نخست برخی از دیدگاه‌های نظری و در ادامه برخی از دیدگاه‌های کاربردی در زمینه عشق، مطرح شده است.
در بررسی دیدگاه‌های نظری، در ابتدا نظریه‌پردازی‌های موجود در زمینه عشق در تاریخ فرهنگ و ادب ایران مطرح شده است و سپس، دیدگاه‌های نظری روان‌شناسان غربی در امر عشق، مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در قسمت کاربردی کتاب، برخی از طرح‌های عملی در زمینه روشنگری بیش از پیش در امر عشق مورد توجه قرار گرفته است و مشخصاً در پیوست‌های انتهای کتاب، کار کارگاهی در زمینه عشق شورانگیز و تهیه برشورهای اطلاع‌رسانی در امر عشق، مورد توجه قرار گرفته‌اند و چگونگی اجرای عملی آن‌ها، به تفصیل در جریان یک کار کارگاهی و پژوهشی، مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.