کتاب‌های منتشره

تأملی دوباره در تربیت دینی جوانان
مرکز مطالعات دینی دانشجویان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 1392.

این کتاب به مسأله آموزش غیرمستقیم دین، پرداخته است.
فصل اول کتاب، با عنوان «کاهش کارآیی آموزش های دینی»، از مقاومت های نسبی در برابر آموزش های مستقیم و مرسوم دینی و کاستی گرفتن تأثیر آموزش های اخیر یاد کرده است.
فصل دوم کتاب، پس از تأکید آن که در یک تقسیم بندی کلان نگر، جوانان را در حال حاضر به لحاظ دینی می‏توان در سه گروه معتقد، معترض و دین ستیز طبقه بندی کرد، تمرکز بحث معطوف به قشر دوم شده است و مهم ترین مؤلفه‏های ‏مطرح در نگاه و نگرش دینی این قشر قابل تأمل، ذیل عنوان «تحول نگرش دینی جوانان»، مورد بررسی و مداقه، قرار گرفته است.
فصل سوم کتاب با عنوان «نگاهی به دلایل فراز و فرود نگرش دینی جوانان»، در صدد بررسی دلایل کاهش اثرپذیری دینی جوانان و بروز تحول در نگرش عقیدتی آنان برآمده است.
فصل چهارم کتاب، به بررسی مقوله «آموزش غیررسمی»، پرداخته و سرانجام فصل پنجم کتاب، به پیشنهاد «راهکارهای اجرایی تحقق آموزش های غیررسمی دینی» پرداخته است.
در بررسی راهکارهای اجرایی که به تحقق آموزش های غیررسمی برای دانشجویان در عرصه دین، می‏انجامند، از موارد: طبیعت گردی، ایران گردی، مسابقات پژوهشی، مسابقات هنری، طرح الگوها، اجرای برنامه‏های ‏نوعدوستانه، اجرای برنامه‏های ‏هویت بخش، پیش گرفتن برنامه‏های ‏مبتنی بر هیجان جویی، پیش گرفتن برنامه‏های ‏جامعه مدار و انجام برنامه‏های ‏کارآفرینی یاد شده است که با جهت گیری لازم، در عمل می‏توانند، آموزش های غیرمستقیم دینی را محقق کرده، در تعمیق رفتار دینی جوانان، مؤثر واقع آیند.
کلید واژه ها: دین، آموزش دینی، آموزش غیرمستقیم، قطع ریشه‏های ‏تاریخی جوان، گُسست نسلی، انقطاع گفتمان بین نسلی، آرمان گرایی های غیرواقع نگر، جامعه پذیری ضدِجامعه پذیری، رویکرد تکلیفی به جوان، تمایل به دیگرپیروی جوانان، مهارت های زندگی، هویت کلیشه‏ای جوانان، هیجان جویی، استقبال از ریاکاری، تحول های هنجاری، مقاومت فرهنگی، افسردگی اجتماعی، فضاهای مجازی، جهانی شدن.