کتاب‌های منتشره

بررسی تحولات دینی دانشجویان: پذیرش خدای تنها
مرکز مطالعات دینی دانشجویان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. اردیبهشت ماه 1396

در این اثر، پس از مقدمه، سه فصل با عناوین تحولات دینداری جوانان (دانشجویان)، بررسی تحولات دینی دانشجویان، نقد قرائت دینی مرسوم و جمع بندی و نتیجه گیری ارایه گردیده است.
در فصل نخست کتاب، پس از توصیف ضرورت بررسی دینداری دانشجویان و ردگیری تحولات آن، از روش اجرای پژوهش یاد شده است.
فصل دوم کتاب حاوی مجموعه ای از مصاحبه های صورت پذیرفته در ارتباط با مقوله پذیرش خدای تنها است. دانشجویانی که قرائت دینی آنان مبتنی بر پرستش خدای صرف هست، به دلایل مختلف با عدول از قرائت دینی معمولی که در جامعه وجود دارد، با کنار نهادن احکام، تکالیف دینی و اولیای دین، تنها و تنها به خدا توجه داشته، پرستش او را در دستور کار خود قرار داده اند. برخی از این دانشجویان، حتی خدای اخیر را یک بعدی دیده، او را سرشار از محبت و لطف به بندگان و فاقد هر نوع قهر و غضب برشمرده اند.
مصاحبه های انجام شده در این قسمت ذیل 9 عنوان دلایل روان شناختی، خانوادگی، تربیتی، فکری فلسفی، فرهنگی اجتماعی، عقیدتی، اخلاقی، سیاسی اقتصادی و فضای جهانی شده، ارایه گردیده اند.
فصل پایانی به جمع بندی اجمالی مهم ترین یافته های پژوهش و ارایه برخی از تبیین های کلان نگر در مورد تحولات دینداری دانشجویان پرداخته است.