کتاب‌های منتشره

بررسی تحولات دینی دانشجویان: دین گریزی
مرکز مطالعات دینی دانشجویان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران). تیر ماه 1396

در فصل نخست کتاب، پس از توصیف ضرورت بررسی دین‌داری دانشجویان و ردگیری تحولات آن، از روش اجرای پژوهش یاد شده است.
فصل دوم کتاب حاوی مجموعه‌ای از مصاحبه‌های صورت پذیرفته در ارتباط با مقوله دین‌گریزی است.
سرانجام فصل پایانی به جمع‌بندی اجمالی مهم‌ترین یافته‌های پژوهش و ارایه برخی از تبیین‌های کلان‌نگر در مورد تحولات دین‌داری دانشجویان پرداخته است.
در مقدمه اثر، به اجمال بحث تحولات هویتی جوان انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، پس از تمرکز روی تحولات دین‌داری آنان، ضرورت بررسی دین‌داری دانشجویان و ردگیری تحولات آن نتیجه گرفته شده است، در ادامه همین فصل، از روش اجرای پژوهش نیز یاد گردیده است.
فصل دوم کتاب حاوی 38 مصاحبه در ارتباط با مقوله دین‌گریزی دانشجویان است. دلایل دین‌گریزی دانشجویان در این کتاب ذیل 9 عنوان دلایل خانوادگی، فردی، عاطفی- روانی، تربیتی، عقیدتی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی- اقتصادی و فضای جهانی شده، طبقه‌بندی و ارایه گردیدند. آخرین فصل کتاب به جمع‌بندی یافته‌های حاصله پرداخته است.