کتاب‌های منتشره

بررسی تحول‌های اقتصادی، سیاسی نسل دهه 90- جلد 2
نشر بعثت: 1400

افرادی که در مقطع زمانی خاصی به دنیا می آیند، نسل نامیده شده، به سبب آن که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عقیدتی یکسانی قرار می گیرند، از ویژگی های نسبتاً همانندی برخوردارند.
بررسی های میدانی انجام شده حکایت از آن دارند که اگر چه نسل دهه 60 نسلی مأخوذ به حیا و تابع اولیای جامعه خویش بود، اما این وضع در نسل دهه 70 تغییر کرده، در نسل های دهه های 80 و 90 شدت و فزونی گرفته است. فاصله افتادن نسل های اخیر به لحاظ ارزشی و هنجاری گاهی چنان شدید است که مثلاً نسل دهه 70 از نسل دهه 80 با عنوان گودزیلا و نسل دهه 80 با همین عنوان از نسل دهه 90 یاد می کنند.
مجموعه دو جلدی حاضر که برای ارتقای شناخت اولیا، اولیای آموزشی و اولیای اجتماعی نسل دهه 90 تهیه و تدوین شده است، دست به ترسیم مختصات اقتصادی سیاسی نسل دهه 90 زده است.