کتاب‌های منتشره

کتاب اختلال در روند جامعه پذیری کودکان و نوجوانان (جلد 2)
(چند مصاحبه با دانش‌آموزان دبستانی درباره تحول‌های روانی- اجتماعی آنان)

در بررسی مصاحبه‌‌های انجام شده با دانش‌آموزان دبستانی کاربر فناوری‌های ارتباطی جدید موارد زیر ملاحظه می‌شود:
احساس بدشکلی بدنی، برخی از اضطراب‌های نوپدید، پرخاشگری و کاهش حساسیت نسبت به آن، کاهش حس نوعدوستی، کاهش حساسیت نسبت به مواد مخدر، ورود زود هنگام به دنیای بزرگ‌سالی، اعتیاد، کاهش سن کاربری از فناوری‌های ارتباطی جدید، جذابیت فناوری‌های ارتباطی، اخذ فلسفه زندگی از محتوای مورد کاربری، ارتقای خودکنترلی، تحول‌های ارزشی، عادی شدن تقلب و فریب در فضای مجازی، علاقه به موفقیت یک شبه، رکیک شدن بیان و سوق یافتن به طرف بی‌حیایی، دسترسی به جریان آزاد اطلاعاتی، مواجه شدن با رسانه‌‌های قدرتمند غرب، بصری شدن فرهنگ، جهانی شدن، تحول سبک زندگی، اثرپذیری از الگو‌های مطرح شده، تحول‌های گروه همسالان، تحول‌های هویتی نوجوانان و جوانان، گسست نسلی و علاقه به مهاجرت به غرب، سردرگمی ارزشی، تحول‌های ارزشی، استقبال از تقلب، رکیک شدن بیان، استقبال از فرهنگ شهوی، پر رنگ شدن زندگی مادی در چشم و دل کودکان و نوجوانان، دشوار شدن تربیت دینی در عصر حاضر، مواجهه با مقوله سحر و جادو، سوق یافتن به سمت خرافه‌گرایی و تعارض‌های عقیدتی، مصرف زدگی و ایدئولوژی شدن مصرف، محوریت یافتن پول، پذیرش القائات رسانه و پذیرش القائات سیاسی رسانه.
تبعات گسترده اخیر در روند جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان ایرانی مؤثر واقع آمده، اغتشاش گسترده‌ای را در اذهان آنان پدید می‌آورد که بررسی تمهیدهای لازم جهت تعدیل و مهار اثرات اخیر از ضرورت تامی برخوردار است.