کتاب‌های منتشره

کتاب الگوهای کودکان سرزمین من (جلد 2)
(چند مصاحبه با دانش‌آموزان دبستانی درباره تحول‌های‌روانی- اجتماعی آنان)

در بررسی مصاحبه‌‌های انجام شده با دانش‌آموزان دبستانی کاربر فناوری‌های ارتباطی جدید، اثر‌های مختلف الگو‌ها بر کاربرانشان، در ابعاد زیستی، روانی- تربیتی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، اخلاقی- عقیدتی، اقتصادی، سیاسی، زیباشناختی و خانوادگی قابل مشاهده هستند. برخی از تبعات کاربری از الگوهای عمدتاً غربی است که در سطح کودکان و نوجوانان دبستانی ملاحظه شده و در کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند، به قرار زیر هستند:
بلوغ زودرس، گرفتن رژیم‌های مفرط و پرخطر، طرح زودرس مقوله عشق جسمانی برای کودکان و نوجوانان، دامن زدن به اندیشه جنسی کودکان و نوجوانان، عادی‌سازی خیانت، طرح مقوله هم جنس‌گرایی، سوق دادن کاربران به سمت خشونت و پرخاشگری، تشویق حل هیجان‌مدار مسایل، به دست آوردن تصویر منفی از خویش، مواجه شدن با سردرگمی ارزشی، ابتذال فکری، قداست‌یابی الگو‌ها در چشم و دل هواداران، شباهت‌جویی ظاهری به الگوها، تشبه‌جویی رفتاری به الگو‌ها، شباهت‌جویی ارزشی به الگو‌ها، اخذ سبک زندگی از الگو‌ها، تشویق تعمیق روابط دو جنس، بروز گسست فرهنگی، شکل-گیری مدارس پنهان در بطن مدارس رسمی، بی‌علاقگی به درس، کاهش معنویت‌گرایی در اثر افزایش دنیاگرایی، القائات عقیدتی، زیر سوال بردن منجی و دامن زدن به خرافات، نسبیت‌گرایی اخلاقی، خرید وسایل منتسب به الگو، مصرف‌گرایی، برتر دیدن الگو‌های امریکایی، ستایش صاحبان ابزار، علاقه به مهاجرت به امریکا، احساس حقارت ملی، کاهش عرق ملی، پذیرش استاندارد‌های زیبایی غرب، استقبال از جراحی‌‌های زیبایی، مد و مدگرایی، تزلزل دیگرپیروی کودک از اولیا و علاقه به زندگی مجردی در آینده.