کتاب‌های منتشره

کتاب الگوهای ویرانگر (جلد 1)
(چند مصاحبه با دانش‌آموزان دبستانی درباره تحول‌های روانی- اجتماعی آنان)

اسوه‌‌‌ها و الگو‌‌ها واجد ارزش‌های گوناگونی بوده، می‌توانند در اشکال منفی و مثبت ظاهر شوند. اگر بحث محدود به الگوهای نامناسب و منفی شود، می‌توان در الگوهای نامناسب و آسیب‌زا مراتبی قایل شد. به این معنا که اگر الگو‌هایی را که تنها منادی هوا و هوس و مصرف و مصرف هر چه بیش‌تر هستند، الگو‌های نامناسب بنامیم، الگو‌های دیگری هستند که علاوه بر آن که منادی هوا و هوس و ایدئولوژی شدن مصرف هستند، در گامی فراتر با ارایه رهنمود‌های اشتباه به هوادارانشان، در عمل آنان را وارد عرصه‌هایی توهمی می‌کنند که از این الگوهای منفی می‌توان با عنوان الگوهای مخرب یا ویرانگر یاد کرد.
سلبریتی‌‌های ایرانی ترکیه‌ای نشین، لندنی و مانند آن‌ها، نمونه شاخصی برای الگو‌های ویرانگر هستند، این افراد که به سبب تراشیدن بدن خویش یا لودگی و طنازی خود یا ته صدایی که داشته‌اند، مورد توجه قرار گرفته بودند، با مهاجرت به خارج، آلت دست افرادی قرار گرفته‌اند که در برابر تبلیغ سایت‌های قمار آنان، در صدی از عواید سایت‌های مزبور را دریافت می-دارند و این سایت‌‌ها هم با ترفند‌های خاص خودشان، بسیاری از هواداران شرکت کننده در شرط‌بندی‌‌ها و قمار‌‌ها را در عمل ورشکسته می‌کنند. به همین ترتیب افرادی که بدون داشتن هیچ هنری با تراشیدن و به نمایش نهادن بدن خودشان و حاشیه-پردازی‌های مختلف به فالوور‌های میلیونی رسیده‌اند و بر همین مبنا با دریافت پول تبلیغاتی که در صفحه آنان می‌شود، به پول بادآورده‌ای رسیده‌اند، الگوی کودکان و نوجوانان بسیاری شده‌اند و این کودکان و نوجوانان، با تصور این که با شرکت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار، آنان نیز به پول، ثروت، امکانات و یک زندگی لاکچری می‌رسند و یا با سپردن چهره و تنشان به جراحی‌‌های زیبایی، تزریق ژل، بوتاکس و نظایر آن، با دست یافتن به اندام مورد نظر و گذاشتن تصاویر خود در صفحه-شان، قادر به جذب فالوور‌های میلیونی و به تبع آن پول می‌شوند، در عمل وارد فضایی توهمی می‌شوند که با شکست خوردن در آن، توهم آنان فرو ریخته، در مواجهه با واقعیات تلخ فرارویشان در می‌یابند که نه راهی برای بازگشت به شرایط پیشین خویش دارند و نه امیدی به گشایش در جهت آمالی که در سر می‌پروراندند، دارند.
آنچه به اجمال از آن یاد شد، ضرورت مطالعه برای پردازش علمی الگو‌‌ها و سرمایه‌گذاری در جهت پردازش بهینه آنان را نشان داده، این مسأله را از پرداختن به بمب اتمی و حتی نان شب مردم، ضروری‌تر می‌نمایاند.