کتاب‌های منتشره

نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی (جلد 1)
(چند مصاحبه با دانش‌آموزان دبستانی درباره تحول‌های روانی- اجتماعی آنان)

از جمله تحول‌های آموزشی پدید آمده در سطح کودکان و نوجوانان ایرانی مصاحبه شده می‌توان از مواردی مانند: پایین آمدن سن کاربری از فناوری‌های ارتباطی جدید، تحقق یادگیری و آموزش فعال، ایجاد بستری برای بروز خلاقیت‌های کاربران، فردی شدن آموزش، ارتقای عملکرد آموزشی کودکان و نوجوانان، ارتقای عملکرد آموزشی دانش‌آموزان خاص، آموزش‌های مجازی، ارتقای توانایی فنی دانش‌آموزان، کاربری از منابع کمک آموزشی، زبان‌آموزی، افزایش اطلاعات کودکان و نوجوانان در زمینه‌های مورد علاقه، بازی‌های آموزشی، ارتقای مهارت‌های بینایی و حرکتی در جریان انجام بازی‌های دیجیتال، ترجیح فرهنگ بصری بر فرهنگ مکتوب، افت آموزشی کودکان و نوجوانان، تقلب کردن در امتحان-ها، ایجاد مدرسه پنهان، آموزش‌های غیررسمی و فراز و فرودهای والدگری الکترونیک، یاد کرد.
آثار متعدد آموزشی فناوری‌های ارتباطی جدید که از آن یاد شد، در عمل ضرورت بازنگری و تغییر خط‌مشی جامعه و خاصه نظام آموزشی در برخورد با مقوله فناوری‌ها و فضای مجازی را الزامی می‌نماید.