کتاب‌های منتشره

نظام آموزشی در مواجهه با فضای مجازی (جلد 2)
چند مصاحبه با دانش آموزان دبستانی درباره تحول های آموزشی آنان

از جمله تحول‌های آموزشی پدید آمده در سطح کودکان و نوجوانان ایرانی مصاحبه شده می‌توان از مواردی مانند: پایین آمدن سن کاربری از فناوری‌های ارتباطی جدید، تحقق یادگیری و آموزش فعال، ایجاد بستری برای بروز خلاقیت‌های کاربران، فردی شدن آموزش، ارتقای عملکرد آموزشی کودکان و نوجوانان، ارتقای عملکرد آموزشی دانش‌آموزان خاص، آموزش‌های مجازی، ارتقای توانایی فنی دانش‌آموزان، کاربری از منابع کمک آموزشی، زبان‌آموزی، افزایش اطلاعات کودکان و نوجوانان در زمینه‌های مورد علاقه، بازی‌های آموزشی، ارتقای مهارت‌های بینایی و حرکتی در جریان انجام بازی‌های دیجیتال، ترجیح فرهنگ بصری بر فرهنگ مکتوب، افت آموزشی کودکان و نوجوانان، تقلب کردن در امتحان-ها، ایجاد مدرسه پنهان، آموزش‌های غیررسمی و فراز و فرودهای والدگری الکترونیک، یاد کرد.
آثار متعدد آموزشی فناوری‌های ارتباطی جدید که از آن یاد شد، در عمل ضرورت بازنگری و تغییر خط‌مشی جامعه و خاصه نظام آموزشی در برخورد با مقوله فناوری‌ها و فضای مجازی را الزامی می‌نماید.