روان‌شناسی جوانان ایران بعد از انقلاب

مجموعه مقالات «جوانان و مناسبات نسلی در ایران» - تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. 1383