بحران‏های هویتی در جوامع در حال گذار

مجموعه مقالات «مبانی نظری هویت و بحران هویت»- 1383. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.