نقش تحقیقات انسانی در حفظ بهداشت روانی جوانان ایرانی

مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1387