در راه پیوند نسلی

مجموعه مقالات کند و کاو در مسایل جوانان و مناسبات نسلی- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. 1388.