نگاهی به دیدگاه‏های زیست محیطی اسلام

مجموعه مقالات قرآن و علوم روز (علوم طبیعی). بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. مشهد: بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. 1389