زیارت درمانی

مجموعه مقالات قرآن و علوم روز (روان‌شناسی و علوم تربیتی) بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. مشهد: بنیاد پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه. 1389