بررسی هیجان خواهی با میزان استفاده از پیامک تلفن همراه و بررسی میزان پیامک با وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دختر و پسر پردیس دانشگاه تربیت معلم

ارایه شده به چهارمین همایش بهداشت روانی دانشجویان-دانشگاه شیراز-خرداد 1387