هنر درمانی از منظر دین

ارایه شده به دومین همایش پژوهش‏های قرآنی حوزه و دانشگاه مشهد-خرداد 1387