نظریه چندوجهی معناگرا

همایش بین المللی دین و فرهنگ- دانشگاه تهران- اردیبهشت 1390