بررسی میزان هیجان جویی دانشجویان با نوع کاربری از کلیپ ‏های ‏تلفن همراه

ارایه شده به ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه گیلان- اردیبهشت 1391