بررسی میزان هیجان جویی دانشجویان با نوع کاربری از گالری عکس تلفن همراه

ارایه شده به ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان-دانشگاه گیلان- اردیبهشت 1391