مطالعه نحوه کاربری دانشجویان از پیامک ها، گالری عکس و کلیپ های تلفن همراه: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

ارایه شده در هفتمین همایش بهداشت روان دانشجویان- دانشگاه صنعتی اصفهان-اردیبهشت 1393.