کتاب‌های منتشره

کتاب کار جوان: کارآفرینی
تهران: تیسا. 1391

کتاب حاضر به مقوله کارآفرینی جهت جوانان پرداخته است.
مفهوم کارآفرینی نخست در رشته اقتصاد مطرح شد، اما طی دو سه دهه اخیر، مفهوم کارآفرینی در هنر، مسایل خدماتی، اجتماعی و آموزشی نیز مطرح گردیده است و مفهوم محدود اقتصادی کارآفرینی را گسترش داده است. در معنای جدید کارآفرینی توجه به خلاء‏های ‏‏موجود و تلاش برای حل خلاق آن در زمینه‏های ‏‏مختلف اقتصادی، خدماتی، اجتماعی، هنری و آموزشی است.
در عنوان بعدی کتاب، اهمیت کارآفرینی از دو منظر اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به بررسی دیدگاه‌های نظری مطرح شده در مورد کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته و در فراز بعدی کتاب، نقش دولت در توسعه کارآفرینی مطرح شده است.
در عنوان فراز و فرود کارآفرینی در ایران، ضمن بیان برخی از اقدام‌های نظری که از سوی برخی از مسوولان امر در تبیین اهمیت کارآفرینی در جامعه صورت پذیرفته است، خاطرنشان گردیده است که در عمل افراد کارآفرین چه در اقتصاد و چه در خدمات، با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو هستند که این دشواری‌ها از امکان عمل افراد و مؤسسات کارآفرین می-کاهند.
عنوان کارآفرینی هنری، از سویی با تأکید مشکلات فراروی کارآفرینی اقتصادی در ایران و از سوی دیگر با طرح برخی از مشکلات اجتماعی کشور (مانند خیل جوانان بی‌کار)، مقوله کارآفرینی هنری در ایران را (در شرایط فعلی و کوتاه مدت)، مورد تأکید قرار داده است. در ادامه این قسمت، نمونه‌هایی از کارآفرینی هنری در اقصاء نقاط دنیا، ارایه گردیده‌اند تا ضمن ارایه برخی از ایده‌های موجود در این زمینه، گستره وسیع کارآفرینی هنری نمایانده شود.
در انتها عنوان پیشنهادهای پژوهش، در عمل به ارایه برخی از دستورالعمل‌های اجرایی پژوهش جهت تحقق کارآفرینی هنری در مراکز فرهنگی، پرداخته است و به نظر می‌رسد با توجه به خط‌مشی‌های اخیر، در عمل بتوان کارآفرینی هنری را در گستره وسیعی در سطح جامعه محقق ساخت و اقشار قابل توجهی جوانان را زیر پوشش آن قرار داد.