کتاب‌های منتشره

مصاحبه درباره اثرات روانی اینستاگرام( جلد 1)
عناوین مورد بحث در این کتاب به قرار زیرند:

گسترش توانایی‌های فردی، نقش انگیزشی، ارتقای خودکنترلی، افزایش اعتماد به نفس، افزایش تاب‌آوری و ظرفیت روانی، اینستا به مثابه یک آزمون فرافکن، کاهش خودکنترلی (گرداب یا جادوی اینستا)، ارضای احساس دیده شدن و خودنمایی کاربران، خستگی ذهنی و پرباری اطلاعات، بروز اختلال‌های ذهنی، بروز درگیری‌های ذهنی، ازخودبیگانگی، احساس عقب ماندگی، توهم زدگی، تحقق من کاذب، افزایش اعتماد به نفس کاذب، کاهش اعتماد به نفس، به دست آوردن تصویر از خود منفی، کاهش تدریجی حساسیت‌ها، مشکلات نوپدید روانی، ترس‌ها و اضطراب‌های نوپدید، احساس حسادت، احساس حسرت، افسردگی، افسردگی اجتماعی، ایجاد احساس سرخوردگی، تحول‌یابی مقوله عشق، کودک‌آزاری دیجیتال، مواجهه با تعارض، بروز نوسان‌های عاطفی، ارضای هیجان‌جویی‌ها، پیش گرفتن برخوردهای هیجان‌مدار، هیجان‌جویی مرضی، رفتار جنسی و تحول‌های آن، اختلال در خواب، وابستگی به اینستا، ترغیب به سوءمصرف مواد، تشویق به شرط‌بندی و قمار، بدریخت انگاری، وسواس، تهدید بهداشت روانی کاربران، اینستا به مثابه عرصه‌ای جهت گریز از دنیای واقع، اینستا به مثابه عرصه‌ای جهت تخلیه روانی، اتلاف وقت و سایر تبعات روان‌شناختی (بارز شدن گرایش‌های درونی فرد، تشویق افراد به خودکشی، ترس از مواجهه با فناوری‌های ارتباطی جدید، درماندگی آموخته شده، تحقق نوسان‌های عاطفی، عصبی شدن، احساس خشم، احساس سردرگمی، احساس رکود، احساس حقارت، احساس مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، احساس عذاب وجدان، تجربه احساس پوچی، خودسانسوری و سرکوب احساسات، آشفتگی روانی، افتادن در گرداب لایک و فالور، فقدان اقناع روانی لازم در روابط مجازی، یافتن دید تحقیرآمیز نسبت به جنس مخالف، هرز رفتن کنجکاوی‌ها، کاهش انگیزه‌ها، آموزش غیرمستقیم دور زدن قوانین، استفاده از اینستاگرام به منظور خود تنبیهی، اخذ مشاوره‌های روانی).