کتاب‌های منتشره

بررسی اثرات فرهنگی کاربری از اینستاگرام(جلد1)
چند مصاحبه با جوانان کاربر اینستاگرام درباره اثرهای فرهنگی کاربری از اینستاگرام

توهم زدگی مسئولان فرهنگی جامعه و ضعف‌های مفرط نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و اقتصادی جامعه از سویی و هجمه فرهنگی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی، زیباشناختی اینستاگرام از سوی دیگر، در عمل ضمن ایجاد تحول‌هایی نظیر از خودبیگانه کردن کاربران نوجوان و جوان، القای فرهنگ لاکچری به آنان، رقم زدن تحول‌های عقیدتی و هویتی شدید در نوجوانان و جوانان، سبک زندگی کاربران ایرانی فضای مجازی را تغییر داده، سبک زندگی عمدتاً تکلیف‌مدار آنان را به سمت و سوی سبک زندگی لاکچری و لذّت‌مدار، سوق می‌دهد.
به تعبیر دیگر، اقشار قابل تأملی از نوجوانان و جوانان کاربر فضای مجازی و خاصه شبکه‌‌های اجتماعی اینستاگرام، تحت تأثیر فضای اخیر، پس از مأیوس شدن از تحول‌آفرینی در داخل کشور، به طور کامل متوجه خارج از مرز‌های کشور شده، در این میان به لحاظ فیزیکی گریز از کشور و مهاجرت به کشور‌های دیگر و به لحاظ روانی و ارزشی، پذیرش ارزش‌های مادون در فرهنگ غرب را در دستور کار خویش قرار می‌دهند، به این معنا که آنان یا به حمایت از نهضت فمینیسم (در اشکال افراطی آن) یا حمایت از جامعه اقلیت جنسی، شیطان‌پرستی و خرافه‌پرستی پرداخته، از ارزش‌های جدیدی استقبال می‌کنند که در کنار تبلیغ مدام زندگی‌ لاکچری، مخاطبان خود را به سمت سبک زندگی جدیدی سوق می‌دهد که در تعارض عمیقی با سبک زندگی جمع‌گرا و تکلیف‌مدار در جامعه و فرهنگ خودشان هست.