آموزش‌های ویدئویی

آموزش خلاقیت در سطح کودکان دبستانی


شامل 9 لوح فشرده (دی وی دی) یک ساعته.


فهرست مطالب

۱۴ درس
۱۰:۲۳:۰۴
مقدمه ای بر خلاقیت (گنج مستور خلاقیت در کودکان)
۰۰:۵۲:۰۰
حل مسأله در کودکان دبستانی
۰۰:۲۶:۴۴
بسترسازی در جهت تربیت انسانی متعادل
۰۰:۵۰:۵۲
بسترسازی جهت تداوم برخوردهای خلاق کودک - بخش اول
۰۱:۰۰:۰۰
بسترسازی جهت تداوم برخوردهای خلاق کودک - بخش دوم
۰۱:۰۹:۲۳
بسترسازی جهت تداوم برخوردهای خلاق کودک - بخش سوم
۰۱:۰۱:۳۹
بسترسازی جهت تداوم برخوردهای خلاق کودک - بخش چهارم
۰۰:۵۹:۳۸
بسترسازی جهت تداوم برخوردهای خلاق کودک - بخش پنجم
۰۱:۰۶:۳۴
بسترسازی جهت عاطفی بارآمدن کودک
۰۰:۱۰:۳۴
بسترسازی اولیه جهت تربیت دینی کودک
۰۰:۰۶:۳۶
بسترسازی در جهت ایجاد روحیه علمی- پژوهشی در کودکان دبستانی - بخش اول
۰۰:۴۶:۵۱
بسترسازی در جهت ایجاد روحیه علمی- پژوهشی در کودکان دبستانی - بخش دوم
۰۱:۰۰:۰۰
بسترسازی در جهت ایجاد روحیه علمی- پژوهشی در کودکان دبستانی - بخش سوم
۰۰:۳۶:۴۲
بسترسازی اولیه جهت سوق یافتن کودک به سمت کارآفرینی
۰۰:۱۵:۳۱