آموزش‌های ویدئویی

آموزش خلاقیت در سطح نوجوانان مقطع اول دبیرستان


شامل 4 لوح فشرده (دی وی دی) یک ساعته


فهرست مطالب

۸ درس
۰۲:۴۲:۱۱
حل مسأله در نوجوانان مقطع اول دبیرستان
بسترسازی در جهت تربیت انسانی متعادل
بسترسازی در جهت تداوم برخوردهای خالق نوجوان - بخش اول
بسترسازی در جهت تداوم برخوردهای خالق نوجوان - بخش دوم
۰۰:۵۹:۲۱
زمینه سازی در جهت عاطفی بارآمدن نوجوان
۰۰:۱۰:۱۷
کوشش در جهت تربیت دینی )عرفانی- انقالبی( نوجوان
۰۰:۱۵:۵۰
بسترسازی در جهت ایجاد روحیه علمی- پژوهشی در نوجوان
۰۱:۰۰:۰۰
زمینه سازی اولیه در جهت سوق یافتن نوجوان به سمت کارآفرینی
۰۰:۱۶:۴۳

آموزش خلاقیت در سطح نوجوانان مقطع اول دبیرستان