آموزش‌های ویدئویی

آموزش خلاقیت در سطح جوانان مقطع دوم دبیرستان


شامل 7 بخش مجموعا 3 ساعت آموزش ویدئویی


فهرست مطالب

۹ درس
۰۳:۴۴:۵۲
۱- حل مسأله در جوانان دوره دوم دبیرستان
۰۰:۰۵:۰۶
۲- بسترسازی در جهت تربیت انسانی متعادل (بخش اول)
۰۰:۱۸:۰۴
۲- بسترسازی در جهت تربیت انسانی متعادل (بخش دوم)
۰۰:۳۶:۲۲
۳- بسترسازی در جهت تداوم برخوردهای خالق جوان
۰۰:۲۸:۴۹
۴- زمینه سازی در جهت عاطفی بارآمدن جوان
۰۰:۰۳:۴۰
۵- کوشش در جهت تربیت دینی (عرفانی- انقلابی) جوان
۰۰:۲۴:۰۰
۶- بسترسازی در جهت ایجاد روحیه علمی- پژوهشی در جوان (بخش اول)
۰۰:۳۶:۲۶
۶- بسترسازی در جهت ایجاد روحیه علمی- پژوهشی در جوان (بخش دوم)
۰۰:۵۱:۴۷
۷- زمینه سازی اولیه در جهت سوق یافتن جوان به سمت کارآفرینی
۰۰:۲۰:۳۸