آموزش‌های ویدئویی

آموزش خلاقیت در سطح کودکان پیش‌دبستانی


شامل 7 بخش مجموعا 4 ساعت آموزش ویدئویی


در ادبیات موجود خلاقیت، آموزش پیش از دبستان، عمدتا به سنین 4-6 سال اشاره دارند، در حالی که در بحث آموزش خلاقیت در سطح کودکان پیش از دبستان، بحث محدود به سنین مورد اشاره نیست و به سنین پایینتر کودک نیز تسری یافته است.

فهرست مطالب

۱۱ درس
۰۳:۱۷:۲۴
۱- حل مسأله در کودکان پیش دبستان
۰۰:۲۵:۳۱
۲- بسترسازی در جهت تربیت انسانی متعادل (بخش اول)
۰۰:۲۴:۳۲
۲-بسترسازی در جهت تربیت انسانی متعادل (بخش دوم)
۰۰:۱۹:۰۶
۳- بسترسازی در جهت تداوم برخوردهای خلاق کودک(بخش اول)
۰۰:۰۹:۰۲
۳- بسترسازی در جهت تداوم برخوردهای خلاق کودک(بخش دوم)
۰۰:۲۹:۳۶
۴- زمینه سازی در جهت عاطفی بارآمدن کودک (بخش اول)
۰۰:۱۰:۴۶
۴- زمینه سازی در جهت عاطفی بارآمدن کودک (بخش دوم)
۰۰:۱۰:۴۶
۵- کوشش در جهت تربیت عرفانی انقلابی کودک (بخش اول)
۰۰:۰۶:۲۰
۵- کوشش در جهت تربیت عرفانی انقلابی کودک (بخش دوم)
۰۰:۰۶:۱۷
۶- بسترسازی در جهت ایجاد روحیه علمی پژوهشی در فرزند
۰۰:۴۹:۴۰
۷- زمینه سازی اولیه در جهت سوق یافتن فرزند به سمت کارآفرینی
۰۰:۰۵:۴۸